Oct 29, 2022

Seminar with Suzuki Toshio 6. Dan Aikikai, Shihan